Salgs- og leveringsbetingelser

​Anvendelsesområde.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende kaldet ”SLB”) gælder som vilkår for alle aftaler og leverancer fra LOTEK A/S (i det følgende kaldet ”LTK”), med mindre andet følger udtrykkeligt af skriftlig aftale mellem LTK og køber. Eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept viger for bestemmelserne i disse SLB, og er ikke at anse som skriftlig aftale i henhold til forudgående sætning.

Disse SLB er at anse som en integreret del af enhver aftale om køb og/eller levering fra LTK til køber.

Tilbud, ordre, accept og annullation.

Købers ordrer og bestilling af enhver art er kun bindende for LTK, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

Alene LTKs skriftlige ordrebekræftelse definerer omfang og indhold af den aftalte leverance.

Tilbud fra LTK, som ikke angiver en specifik acceptfrist, bortfalder automatisk, såfremt overensstemmende, skriftlig accept fra køber ikke er LTK i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato.

For den leverede kvantitet forbeholdes en margin på +/- 10 % på det pr. linie specificerede kvantum, og en afvigelse på 10 % eller mindre er ikke at anse som en mangel.

Aftaler om ændringer i, eller tillæg til, den oprindelige aftale er ikke bindende for LTK uden skriftlig bekræftelse fra LTK.

Køber har ikke, udover hvad der fremgår af ufravigelige retsregler, mulighed for at annullere købet, medmindre dette skriftligt accepteres af LTK. Hvis dette skriftligt accepteres af LTK, skal køber betale LTK et annullationsgebyr på 20 % af bestillingens værdi.

Priser.

Med mindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, gælder prisen ab lager, excl. emballage, moms og andre afgifter. Prisen angives i DKK.

Prisregulering sker efter forudgående skriftlig underretning til køber med angivelse af reguleringsdato. Dog vil stigninger i udenlandske, danske eller EU myndigheders skatter og afgifter, indgreb i prisdannelsen samt stigninger i eksterne omkostninger, der ikke er under LTKs kontrol, kunne pålignes køberen uden varsel.

Levering.

Med mindre andet er udtrykkeligt skiftligt aftalt, sker al levering ab LTKs lager, uanset om LTK i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

Således bærer køber fra det aftalte leveringstidspunkt risikoen for skader på de leverede varer, der er forsaget af hændelige begivenheder. Leveringsbetingelserne fastsættes efter den til enhver tid gældende udgave af

INCO-terms.

Alle leveringstider er uforbindende, og i intet tilfælde ydes erstatning for tab opstået som følge af forsinket levering. Leveringstiden regnes fra den dag alle spørgsmål vedrørende udførelsen af ordren er klarlagt, og denne er definitivt skriftligt bekræftet af LTK.

Annullering af en ordre som følge af forsinket levering, kan kun anerkendes efter forudgående skriftlig aftale herom.

Betalingsbetingelser.

Med mindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt, sker betaling netto kontant senest 8 dage efter det aftalte leveringstidspunkt. Dette uanset, at køber ikke afhenter varerne.

Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på LTK, herunder tilbageholde nogen del af købesummen, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt accepteret af LTK.

Ved købers manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne, har LTK ret til at tilbageholde yderligere leverancer, uanset om der er sammenhæng mellem disse. LTK kan ved manglende opfyldelse af en eller flere af betalingsbetingelserne endvidere kræve, at ethvert udestående beløb forfalder til betaling straks. Ved forsinket betaling forrentes det skyldige beløb med 1,50 % pr. påbegyndt måned.

Ejendomsforbehold.

Ejendomsretten til de leverede varer og ydelser tilkommer LTK og overgår først til køberen, når den fulde købesum med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til LTK eller til den, LTK har transporteret sin ret. Ved omdannelse eller bearbejdning af varerne opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand, svarende til den oprindelige værdi ved salget.

Reklamations- og undersøgelsespligt.

Det påhviler køber senest ved modtagelsen af varen at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen stemmer overens med det aftalte. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der måtte være konstateret, eller burde være konstateret, ved en sådan undersøgelse. Reklamationer skal fremsættes skriftligt, ske straks ved konstateringen af manglen, og indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed og de fejl, som LTK eller LTKs folk måtte have gjort sig skyldige i. Endvidere skal der oplyses relevant fakturanummer, følgeseddelnummer og anden mærkning af varen henholdsvis pallen. Såfremt køber ikke straks reklamerer over en mangel, der er, eller burde være, konstateret, kan køber ikke senere påberåbe sig manglen.

Ved reklamationer over mangler forbeholder LTK sig ret til at foretage kontrol på skadesstedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før der tages stilling til afhjælpning af mangler.

Hvis LTK har konstateret, at det leverede er behæftet med mangler har LTK ret til enten at afhjælpe manglerne eller at omlevere, jf. afsnit om Garanti og afhjælpning nedenfor. En sådan afhjælpning eller omlevering skal ske inden rimelig tid.

Garanti og afhjælpning.

LTK forpligter sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved LTKs leverance, som skyldes fejl eller mangler i materiale og/eller fremstilling, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret i overensstemmelse med sin reklamations- og undersøgelsespligt. Afhjælpning af mangler ved varer sker i form af omlevering af tilsvarende varer og med tilsvarende kvantum. Køberen ikke kan kræve købet hævet som følge af manglen, ligesom køberen er forpligtet til at give LTK adgang til afhjælpning til aftalt tid.

Returnering kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale.

Med mindre andet følger af udtrykkelig skriftlig aftale omfatter LTKs garanti og afhjælpning alene mangler, som køberen har reklameret over under iagttagelse af sin reklamations- og undersøgelsespligt, og inden udløbet af 12 måneder fra datoen for LTKs levering til køberen.

Ansvarsbegrænsning.

Udover den ovenfor nævnte garanti og afhjælpning påtager LTK sig ikke noget ansvar for den leverede ydelse, ligesom køberen ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag, omlevering eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af manglen. LTK er alene ansvarlig for skade forvoldt ved denne leverede ydelse, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af LTK. LTK er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt avance og andre indirekte skader og/eller tab, ligesom et erstatningskrav overfor LTK aldrig kan overstige fakturabeløbet for den solgte vare.

LTK er ikke ansvarlig for skader forvoldt af tredjemand, f.eks. ved frembringelse af varen til køber.

LTKs ansvar for skade på person eller ting kan ikke overstige 4 mil. DKK inkl. renter og omkostninger pr. skade.

I den udstrækning LTK måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde LTK skadesløs i samme omfang, som LTKs ansvar er begrænset som ovenfor nævnt. LTK er således ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab, medmindre andet følger af ufravigelige retsregler om produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning for en produktskade, skal denne part straks underrette den anden herom. Køberen og LTK er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af LTKs varer.

Force Majeure.

LTK er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, borgerlige uroligheder, offentlige myndigheders indgreb, ildsvåde, strejke, lockout, im-og eksportforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft eller nogen anden årsag, der ligger udenfor LTKs kontrol, og som vil kunne forsinke eller forhindre fremstillingen eller leveringen af LTKs ydelse. I sådanne tilfælde udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den dertil udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

Transport af rettigheder.

LTK er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Lovvalg og værneting.

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de almindelige danske domstole og ved anvendelse af dansk ret.

Gyldighed

Denne udgave annullerer alle tidligere udgaver af LTKs salgs- & leveringsbetingelser.

Ajourf.: 07-21

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Vi besvarer meget gerne dine spørgsmål.
​Kontakt os på tlf.: +45 70 13 52 00 eller skriv til os på info@lotek.dk.  

Kontakt os i dag

Lotek A/S​

Rønsdam 10, 6400 Sønderborg